Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (2023)

Suunniteltaessa tai organisoitaessa jotain pidempään, on hyödyllisempää esittää ajanjakso viikkoina kuin päivinä. Raportti on tällöin helppo ymmärtää ja yksinkertaistaa.

Tässä artikkelissa näytän sinulle joitain yksinkertaisia ​​menetelmiä päivien määrän muuttamiseksi viikoiksi Excelissä.

Sisällysluettelo

Tapa 1 – Käytä yksinkertaista jakoa päivien määrän muuntamiseen viikoiksi

Jokaisessa viikossa on seitsemän päivää. Joten päivien lukumäärän jakaminen 7:llä antaa viikkojen määrän.

Alla oleva taulukko näyttää projektin aikataulun. Sarakkeessa A on toiminnon nimi ja sarakkeessa B kunkin toiminnon päivien lukumäärä.

Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (1)

Nyt haluan muuntaa sarakkeen B päivien lukumäärän sarakkeen C viikkojen lukumääräksi.

Muuntaaksesi päivien määrän viikoiksi, voin yksinkertaisesti vähentää päivien lukumäärän seitsemällä. Tämän logiikka on, että joka viikko on 7 päivää.

Noudatan siis alla olevia vaiheita.

  1. Käytä alla olevaa kaavaa soluun C2 ja kopioi se alla oleviin soluihin.
=B2/7
Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (2)
  1. Valitse kaikki solut, joihin käytin kaavaa. Joten, valitsen solut C2 - C5.
Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (3)
  1. Siirry Koti-välilehdelle ja napsauta "Pienennä desimaalilukua" -kuvaketta Exceliin astipoistaa kaikki desimaalitvalituista soluista.
Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (4)

Nyt valitut solut näyttävätpyöristetty numeroviikoista.

Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (5)

Tässä menetelmässä jotkut luvut pyöristetään ylöspäin, kun taas toiset pyöristetään alaspäin.

Toisin sanoen jotkut laskelmat näyttävät vain kokonaisia ​​viikkoja, kun taas toiset sisältävät myös epätäydellisiä viikkoja.

Joten kun haluan johdonmukaisuutta viikkojen laskennassa (kun haluan joko suoritettujen viikkojen määrän tai viikkojen lukumäärän, mukaan lukien keskeneräiset viikot), tämä menetelmä ei ole ihanteellinen minulle.

Mutta tämä on todella yksinkertainen ja nopea tapa muuntaa päivien lukumäärä viikoiksi Excelissä.

Lue myös:Muunna päivät kuukausiksi Excelissä

Tapa 2 – ROUNDDOWN- ja ROUNDUP-toimintojen käyttäminen

Edellisessä menetelmässä emme saaneet kaikkien solujen täytettyjen viikkojen määrää.

Voin voittaa tämän ongelman soveltamalla ROUNDDOWN- tai ROUNDUP-funktiota yllä olevaan kaavaan.

Alla oleva taulukko näyttää projektisuunnitelman. Sarake A sisältää aktiviteetin nimen ja sarake B kunkin toiminnon päivien lukumäärän.

Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (6)

Nyt haluan muuntaa sarakkeen B päivien lukumäärän sarakkeen C suoritettujen viikkojen lukumääräksi.

Voin käyttää alla olevaa kaavaa saadakseni valmiiden viikkojen määrän.

=PYÖRISTÄ ALAS(B2/7,0)
Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (7)

Kohteen syntaksiPYÖRISTÄÄ ALASPÄINtoiminto onROUNDDOWN(numero, numerot_määrä).

Ensimmäistä argumenttia varten syötän kaavan, joka jakaa päivien määrän seitsemällä (päivien lukumäärä viikossa on 7).

Sitten viimeiselle argumentille syötän 0, koska en halua nähdä desimaalilukuja.

Jos haluan muuntaa päivien määrän viikoiksi, jotka sisältävät epätäydellisen viikon, minun on käytettäväPYÖRISTÄÄtoiminto.

=PYÖRISTÄ(B2/7,0)
Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (8)

Kohteen syntaksiPYÖRISTÄÄtoiminto onROUNDUP(numero, numerot_määrä).

ROUNDUP-funktion argumentit ovat samanlaisia ​​kuin ROUNDDOWN-funktion argumentit.

Ensimmäistä argumenttia varten syötän kaavan, joka jakaa päivien määrän seitsemällä (päivien lukumäärä viikossa on 7).

Sitten viimeiselle argumentille syötän 0, koska en halua nähdä desimaalilukuja. Nyt saan viikkojen määrän, mukaan lukien keskeneräinen viikko.

Lue myös:Muunna päivämäärä viikonpäiväksi

Tapa 3 – INT-toiminnon käyttäminen

Voin käyttää Excel INT -toimintoa saadakseni valmiin viikkomäärän annetulle päivämäärälle.

Tämä funktio auttaa pyöristämään luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun (koko numero).

Alla oleva taulukko näyttää projektisuunnitelman. Sarake A sisältää aktiviteetin nimen ja sarake B kunkin toiminnon päivien lukumäärän.

Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (9)

Nyt haluan muuntaa sarakkeen B päivien lukumäärän sarakkeen C viikkojen lukumääräksi.

Voin käyttää alla olevaa kaavaa saadakseni valmiiden viikkojen määrän.

=INT(B2/7)
Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (10)

Kohteen syntaksiINTtoiminto onINT(numero). INT-funktiolla on vain yksi argumentti ja se on numero. Tätä argumenttia varten syötän kaavan, joka jakaa päivien määrän seitsemällä. Jaan päivien määrän 7:llä, koska joka viikko on 7 päivää.

Lue myös:Muunna päivämäärä sarjanumeroksi Excelissä

Tapa 4 – QUOTIENT-funktion käyttäminen

Saadakseni valmiin viikkomäärän annetulle päivämäärälle, voin käyttää Excel QUOTIENT -toimintoa.

Tämä funktio auttaa saamaan jakoluuloksen kokonaisluvun.

Alla oleva taulukko näyttää projektin aikataulun. Sarake A sisältää toiminnon nimen, ja sarake B sisältää päivien lukumäärän, jonka suorittaminen kestää.

Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (11)

Nyt haluan muuntaa sarakkeen B päivien lukumäärän sarakkeen C viikkojen lukumääräksi.

Voin käyttää alla olevaa kaavaa saadakseni valmiiden viikkojen määrän.

=osamäärä(B2,7)
Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (12)

Kohteen syntaksiOSAMÄÄRÄtoiminto onQUOTIENT(osoittaja, nimittäjä).

Funktion ensimmäistä argumenttia varten minun on syötettävä numero, jonka aion jakaa.

Tässä tapauksessa minun on syötettävä päivien lukumäärä ensimmäiselle argumentille. Joten valitsen solun B2 osoittajaksi. Nimittäjä on jakaja tai luku, jolla toinen luku jaetaan.

Muuntaaksesi päivien määrän viikoiksi, minun on jaettava päivien lukumäärä 7:llä. Joten minun on syötettävä 7 QUOTIENT-funktion toiseksi argumentiksi.

Yllä olevaa QUOTIENT-funktiota käyttämällä saan valmiiden viikkojen määrän. Oletetaan, että haluan tietää viikkojen lukumäärän, mukaan lukien epätäydellinen viikko. Sitten vain lisään 1:n yllä olevan kaavan loppuun.

=OSALASTA(B2,7)+1
Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (13)
Lue myös:Kahden päivämäärän välisten kuukausien määrä Excelissä

Menetelmä 5 – Kahden päivämäärän välisten viikkojen lukumäärän selvittäminen

Kaikki yllä olevat menetelmät osoittavat, kuinka päivien määrä muunnetaan viikoiksi Excelissä.

Joskus meidän on löydettävä viikkojen määrä kahden päivämäärän välillä. Joten on tärkeää oppia laskemaan myös kahden päivämäärän välinen viikkomäärä.

Alla oleva taulukko näyttää projektisuunnitelman. Sarake A sisältää aktiviteetin nimen, sarake B jokaisen toiminnon aloituspäivämäärän ja sarake C kunkin toiminnon lopetuspäivämäärän.

Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (14)

Nyt haluan selvittää viikkojen lukumäärän näiden kahden päivämäärän välillä.

Voin käyttää alla olevaa kaavaa saadakseni valmiiden viikkojen määrän.

=PYÖRISTÄALAS((C2-B2)/7,0)
Muunna päivien määrä viikoiksi Excelissä (yksinkertaiset kaavat) (15)

Tässä esimerkissä minulla ei ole päivien määrää kahden päivämäärän välillä.

Joten minun on löydettävä päivien lukumäärä vähentämällä aloituspäivä lopetuspäivästä.

Sitten, muuntaakseni lasketun päivien määrän viikoiksi, jaan sen 7:llä, koska joka viikko on 7 päivää.

Seuraavaksi käytän ROUNDDOWN-toimintoa saadakseni valmiin viikkomäärän.

Jos haluan saada viikkojen lukumäärän, mukaan lukien epätäydelliset viikot, minun on käytettävä ROUNDUP-toimintoa ROUNDDOWN-toiminnon sijaan.

Nyt olemme keskustelleet viidestä eri menetelmästä päivien määrän muuttamiseksi viikoiksi Excelissä.

Voit muokata kaavoja sen mukaan, haluatko suoritettujen viikkojen määrän vai et.

Muita Excel-artikkeleita, joista saatat myös pitää:

  • Laske päivät jäljellä vuodesta
  • Muunna päivät vuosiksi Excelissä
  • Kuinka muuntaa päivämäärä vuosineljännekseksi Excelissä
  • Hanki kuukauden kokonaispäiviä Excelissä
  • Muunna sarjanumerot päivämääriksi Excelissä
  • Kuinka muuntaa kuukauden nimi numeroksi Excelissä?
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated: 20/10/2023

Views: 6349

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.