Harrastajalle (2023)

Skip to content
Harrastajalle (1)Harrastajalle (2)

Harrastajalleadmin2023-08-08T13:55:51+03:00

MITEN ALOITAN KEILAILUN?

KEILAILU HARRASTUKSENA

Keilailu on matalankynnyksen harrastus sen helpon perusidean ansiosta, minkä lisäksi laji soveltuu kaikille ikään, sukupuoleen tai fyysisiin lähtökohtiin katsomatta. Keilailu on kuntoa kehittävä ja ylläpitävä liikuntamuoto, joka kehittää liikkuvuutta, koordinaatiota, tarkkuutta ja muistiakin, minkä lisäksi lajissa on pieni loukkaantumisriski.

Suomessa keilailun harrastaminen on helppoa. Maassamme on yli 140 keilahallia ja noin kahdeksan tuhatta rekisteröitynyttä keilaajaa. Keilaamaan pääsee lähes kokonaan vuoden ympäri missä päin Suomea tahansa, ja tämän lisäksi rekisteröityminen on tehty helpoksi ensilisenssin avulla. Lisätietoja lisensseistä tältä sivulta.

Lajista enemmän kiinnostunut saa helposti lisätietoa keilailun harrastamisesta suoraan lähimmältä keilahalliltaan, paikallisliitolta tai olemalla suoraan yhteydessä Suomen Keilailuliittoon.

Page load link
Go to Top
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 20/10/2023

Views: 6209

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.