Days Between Dates Laskin 📅 - Kuinka monta päivää kahden päivämäärän välillä (2023)

Käytä tätäpäivän laskinlaskea helposti kahden päivämäärän välisten päivien lukumäärän. Selvitä, kuinka monta päivää on kalenteripäivien välillä, kuinka monta päivää tapahtumasta tai tietystä päivämäärästä on kulunut. Tulostaa myös viikkoja päivämäärien välillä, kuukausia ja vuosia päivämäärien välillä.

Pikanavigointi:

 1. Kuinka tehdä päivälaskuja
 2. Kuinka monta päivää on kahden päivämäärän välillä?
 • Kalenteripäivät
 • Arkisin
 • Työpäivät
 • Päivämäärien välinen aika
  • Viikot päivämäärien välillä
  • Kuukausia päivämäärien välillä
  • Vuosia päivämäärien välillä
 • Mitä kalenteria käytämme?
 • Kuinka tehdä päivälaskuja

  Joskus sinun tarvitsee vain selvittää, kuinka monta päivää sinun on suoritettava tehtävä tai kuinka pitkä matka tulee olemaan. Tämän päivämäärien välisen päivän laskurin käyttäminen on helppoa ja nopeaa, kunhan sinulla on kiinnostavan ajanjakson ensimmäinen ja viimeinen päivämäärä. Voit valita, sisällytetäänkö viimeinen päivä laskelmiin vai ei.

  Esimerkki:Sinun on selvitettävä, kuinka monta päivää on 23. kesäkuuta ja 15. syyskuuta 2022 välisenä aikana. Jos päätät jättää viimeisen päivän pois, tulos on 84 päivää. Jos haluat sisällyttää tulokseen viimeisen päivän, tämä olisi 84+1, jolloin tuloksena on yhteensä 85 päivää.

  Tämäpäivän laskinvoidaan käyttää kahden kalenteripäivämäärän välisten päivien lukumäärän etsimiseen, esim. päivää menneestä päivämäärästä tähän päivään tai päiviä tietystä päivämäärästä tähän päivään. Mietitkö, kuinka monta päivää on kiitospäivän ja itsenäisyyspäivän välillä? Kuinka monta päivää Halloweenin ja kiitospäivän välillä? Työkalullamme on vastaukset – syötä vain kaksi kiinnostavaa päivämäärää.

  Kuinka monta päivää on kahden päivämäärän välillä?

  Se voi näyttää yksinkertaiselta kysymykseltä, mutta vastaus riippuu itse asiassa määritelmästä, mitä "päivällä" tarkoitetaan kysymyksen yhteydessä. On kolme yleisintä lähestymistapaa, joita tarvitaan useimpiin päivämäärien välisen ajan laskentaongelmiin.

  Kalenteripäivät

  Kalenteripäivillä on yksinkertaisesti laskettava, kuinka monta päivää on annettujen päivämäärien välillä. Matematiikka on suoraviivaista, ja ainoat komplikaatiot syntyvät, kun aikajänne sisältää yhden tai useamman vuoden lopun. Tämä komplikaatio vaikuttaa asiaankarkausvuodet. Karkausvuodet ovat vuosia, joissa on ylimääräinen päivä (verrattuna tavanomaiseen vuoteen), ja ne ovat välttämättömiä, jotta kalenteri pysyy linjassa Maan kierrosten kanssa Auringon ympäri, koska kestää noin 365 päivää, 5 tuntia ja 48 minuuttia, ennen kuin maapallo tekee täyden kierroksen. ympyrä. Jos karkausvuosia ei lasketa kalenteriin, menetämme noin 24 päivää 100 vuoden välein[2].

  Oletetaan, että olet odottava vanhempi ja tänään on marraskuun ensimmäinen päivä. Jos eräpäivä on ennen ensi vuoden helmikuun loppua, karkausvuosilla ei ole väliä, mutta jos se on sen jälkeen, niin voi. Jos seuraava vuosi on hyppyvuosi, tämän päivän ja eräpäivän välillä olisi yksi ylimääräinen päivä, toisin kuin jos se olisi tyypillinen vuosi. Tämä kuinka monta päivää -laskin ottaa karkausvuodet automaattisesti huomioon, samoin kuin laskurimmepäivien lukumäärä kahden päivämäärän välillä.

  Arkisin

  Joissakin skenaarioissa kiinnostaa vain se, kuinka monta arkipäivää on kahden päivämäärän välillä. Tämä tapahtuu liiketoiminnassa, kun voidaan ilmoittaa sopimusehto tai tarjota tietty palvelu N arkipäivän kuluessa. On kuitenkin yleisempää ilmaista tällaiset ehdot arkipäivinä, kuten alla kerrotaan.

  Työpäivät

  On yleistä, että yrityssopimuksissa ilmoitetaan tietyn työmäärän toteutusaika tai tavaroiden tai palvelujen toimitusehdot arkipäivinä, joita kutsutaan joissain tapauksissa myös työpäivinä tai "pankkipäivinä". Vaikka se vaihtelee maittain, yleensätyöpäivätsisältää kaikki arkipäivät miinus viralliset vapaapäivät, kuten tärkeistä valtion tai uskonnollisista vapaapäivistä johtuvat.

  Päivämäärien välinen aika

  Kun lasketaan, kuinka monta päivää päivämäärien välillä on, se on hieman monimutkaisempaa, kun on kyse muista ajanmittayksiköistä. Näin voit muuntaa päivämäärien välisen ajan viikoiksi, kuukausiksi, vuosiksi ja jopa vuosisadoiksi.

  Viikot päivämäärien välillä

  Päivämäärien välisistä päivistä alkaen on erittäin helppo löytää viikkojen lukumäärä niiden välillä, koska viikolla on tiukka määritelmä, joka ei muutu kalenteriajan mukaan. Yksinkertaisesti jakaa päivien määrä seitsemällä. Jos esimerkiksi kahden päivämäärän välillä on 28 päivää, viikkojen lukumäärä lasketaan seuraavasti: 28/7 = 4 täyttä viikkoa.

  Kuukausia päivämäärien välillä

  Kahden päivämäärän välisten kuukausien lukumäärän selvittämiseksi on otettava huomioon järjestys, jossa kuukausien kesto muuttuu, sekä karkausvuodet. Joissakin kuukausissa on 31 päivää, toisissa 30 ja helmikuussa joko 28 tai 29 päivää riippuen siitä onko se karkausvuosi vai ei. Katso lisätietojakuukausien päivämäärien välinen laskin.

  Vuosia päivämäärien välillä

  Kahden päivämäärän välinen vuosimäärä on hieman helpompi laskea. Vuodessa on joko 365 päivää tavallisessa vuodessa tai 366 päivää karkausvuodessa. Voit käyttää akarkausvuoden laskinlaskea karkausvuosien lukumäärä päivien välillä. Vuosien määrän laskeminen päivämäärien välisistä päivistä:

  1. Kerro karkausvuosien määrä 365:llä
  2. Vähennä tulos päivien määrästä
  3. Jaa jäljellä oleva luku 365:llä ja lisää se karkausvuosien lukumäärään

  Mitä kalenteria käytämme?

  Tällä hetkellä ympäri maailmaa käytetään kolmea päätyyppiä: aurinko-, kuu- ja solilunaari- tai kuusolaarikalenterit. Laskin perustuugregoriaaninen kalenteri, joka sisältää 365 päivää tyypillisessä vuodessa ja 366 karkausvuodessa. Tämä aurinkokalenteri on nimetty paavi Gregorius XIII:n mukaan, joka otti sen käyttöön vuonna 1582. Sitä käytettiin ensimmäisen kerran katolisissa maissa Euroopassa, mikä korvasi senJulian kalenteri(julkaisi aiemmin Julius Caesar), johon se perustuu, islamilaiset ja muut. Kreikka oli viimeinen Euroopan maa, joka otti sen käyttöön vuonna 1923, kun taas Brittiläinen imperiumi ja suurin osa sen siirtomaista, mukaan lukien amerikkalaiset, otettiin käyttöön vuonna 1752.

  Kalenteria käytetään tällä hetkellä suurimmassa osassa maailmaa. Jotkut maat ovat päättäneet muokata sitä, toiset käyttävät sitä vanhojen kalentereidensa rinnalla. Vain harvat eivät ole omaksuneet sitä tähän mennessä ollenkaan.

  Useimmat maat käyttävät gregoriaanista kieltäänkansalaiskalenteri, mikä tarkoittaa, että sitä käytetään yleisiin jokapäiväisiin tarkoituksiin: hallinnollisiin, siviili- ja virallisiin tarkoituksiin. Tyypillisesti näissä maissa käytettäisiin samanaikaisesti myös muita kalentereita, kuten uskontoon perustuvia (kristillinen ortodoksinen, katolinen, islamilainen, heprea jne.).

  Siellä on noinneljäkymmentä kalenteriamaailmassa, mukaan lukien kiinalaiset, persialaiset, mayat, egyptiläiset, islamilaiset, bulgarit, hijrit, roomalaiset[1].

  Days Between Dates Laskin 📅 - Kuinka monta päivää kahden päivämäärän välillä (1)

  Länsimaiden kalentereiden muutoksen vuoksi on olemassa termit Old Style (OS) ja New Style (NS). Niitä löytyy historiankirjoista, joissa historioitsijat viittaavat menneisiin tapahtumiin, jotka tapahtuivat Julian-kalenterin käytön aikana. Näitä tyylejä käytettiin myös muutoksen aikaan selventääkseen asiaa, erityisesti kirjeitä ja muita asiakirjoja kirjoitettaessa.

  Tänään on monia ehdotuksiauudistaa kalenteriakäytön helpottamiseksi. Kalenteria kohtaan kritisoidaan muun muassa, että se ei ole monivuotinen, eli se alkaa joka vuosi eri viikonpäivänä, mikä tarkoittaa myös, että se päättyy 31.stjoulukuuta. Lisäksi kuukaudet eroavat pituudeltaan tavalliselle ihmiselle epäloogisella tavalla. Jotkut arvostelevat sitä siitä, että se perustuu uskonnollisiin tapahtumiin ja ettei se liity kuun vaiheisiin. Käytämme kuitenkin edelleen vuosisatoja sitten hyväksyttyä versiota, eikä tämä muuttuisi lähiaikoina.

  Älä kuitenkaan huolehdi, jos sinulla on vaikeuksia laskea tai laskea päiviä päivämäärien välillä, koska et muista kuukausien pituutta tai onko kyseessä karkausvuosi vai ei. Tämä työkalu kattaa kaikki nämä ongelmat, ja sinun tarvitsee vain tietää sinua kiinnostavan ajanjakson ensimmäiset ja viimeiset päivät.

  Viitteet

  1Kalenterit. (n.d.). SisäänWikipedia. Saatavilla osoitteessa https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_calendars

  2"Mikä on karkausvuosi?". Saatavilla osoitteessa https://www.timeanddate.com/date/leapyear.html

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Merrill Bechtelar CPA

  Last Updated: 17/11/2023

  Views: 5965

  Rating: 5 / 5 (50 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Merrill Bechtelar CPA

  Birthday: 1996-05-19

  Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

  Phone: +5983010455207

  Job: Legacy Representative

  Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

  Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.